Formandens beretning 22. marts 2018

Tak for ordet. På vanlig vis aflægger jeg på bestyrelsens vegne beretning for året, der er gået i Forenet Kredit.

Jeg vil begynde med årets veloverståede valg til repræsentantskabet, hvor medlemsvalget i år blev afholdt i valgområde 1, også kendt som København/Nordsjælland og valgområde 6, også kendt som Vestjylland.

Som I ved gennemførte vi en større tilpasning af valgreglerne sidste år for at digitalisere blanketterne til valget og gøre det nemmere at deltage og stille op til vores valg. Vi havde en tæt dialog omkring ændringerne over sommerens dialogmøder, og I vedtog de tilpassede valgregler på vores ordinære møde i september. Udover, at vi nu har digitale blanketter, gennemførte vi også en anden betydelig ændring, nemlig at alle medlemmer nu har én stemme. Vores valgregler skulle dermed gerne være blevet mere tilgængelige og gennemskuelige for vores medlemmer. Vi kan allerede nu se, at det har virket. Der har været et betydeligt fald i henvendelserne til sekretariatet fra medlemmer med spørgsmål.

Vi har igen gjort meget ud af at informere om årets valg – og som noget nyt i år supplerede vi vores traditionelle avisannoncering med et brev til de stemmeberettigede i deres e-boks. Det er vores vurdering, at et brev til e-boks er en sikker, effektiv og målrettet måde at kommunikere direkte til de potentielle vælgere på, – og så er det billigere end at sende rigtige breve ud.

Måske var e-boks kommunikationen årsagen til, at et rekord stort antal kandidater meldte deres interesse for at stille op i år. I alt havde vi 29 interesserede kandidater til de syv ledige pladser i privatgruppen i København/Nordsjælland. Det var en daglig fornøjelse, hver dag at gå ind på hjemmesiden og følge kampen om at nå op på de 25 stillere. Det lykkedes for i alt 14 af de 29 interesserede kandidater at blive godkendt til at stille op. Også i det vestjyske var der betydelig interesse med 11 interesserede og 8 godkendte kandidater i privatgruppen. Erhvervsgruppen har oftest et mindre antal interesserede, og i år var der således 8 godkendte kandidater til 7 pladser i København/Nordsjælland og 5 kandidater til de 4 pladser i Vestjylland.

Til obligationsejervalget stillede kun det antal kandidater op, som der var ledige pladser, og derfor blev de valgt, uden at der skulle stemmes om det. Det tyder på, at obligationsejervalget er det sværeste at få interesse for. Vi havde dog, som I sikkert husker, kampvalg blandt obligationsejerne sidste år.

I modsætning til sidste år har valget ikke fyldt mediernes erhvervssider. Vi har lært meget af kritikken, og vi har forbedret valgprocesserne, så der nu er mindre at kritisere. Jeg tror også, at den afklarede kapitalsituation, og den pensionskasseløsning, som I vedtog i november, har været med til at bidrage til mere ro om vores valg og om selskabet. Dét er positivt, men vi arbejder fortsat for, at valgdeltagelsen stiger.

Jeg vil nu sammen med bestyrelsen evaluere valget og vurdere, om der er behov for yderligere ændringer af valgreglerne eller vores tekniske set up. Selvfølgelig er der ting at forbedre, og det vil vi tage fat på. Generelt er det dog mit indtryk, at valgets afholdelse har været tilfredsstillende, og at der er taget rigtig godt imod de nye digitale løsninger. Vi vil arbejde videre med at forbedre informationen, fx i forhold til at det gerne skulle være muligt selv at følge, hvor mange fuldmagter man har. Og vi vil gå i dialog med vores samarbejdspartner VP om forbedringer i informationen fra valgsystemet. Hvis I har gode input til tilpasninger, vil jeg opfordre jer til at sende dem til sekretariatet. Heldigvis er det generelle indtryk, at beslutningen om at digitalisere blanketterne og tilmeldingen til valgmøder har gjort valget mere sikkert, da risikoen for menneskelige fejl er reduceret, og blanketterne er blevet nemmere at revidere.

Resultatet af medlemsvalget i 2018 blev, at følgende kandidater opnåede valg til repræsentantskabet:

Vestjylland:

Privat:

 • Benny Kirkegaard
 • Henrik Brændgaard
 • Leif Michael Schrøder
 • Steffen H. Damsgaard

Erhverv:

 • Grethe Hassing
 • Kristian Dalsgaard
 • Lene Christensen
 • Martin Merrild

København/Nordsjælland:

Privat:

 • Anya Eskildsen
 • Claus Dyhr
 • Helle Okholm
 • Kim Haggren
 • Lone Kjærgaard
 • Marie Bender Foltmann
 • Rikke Stampe Skov

Erhverv:

 • Allan Thomsen
 • Hans Christian Madsen
 • Henrik Kaa Andersen
 • Lone Lund-Rasmussen
 • Michael Demsitz
 • Susanne Husted-Andersen
 • Thomas Holluf Nielsen

Obligationsejervalg – afgjort uden afstemning:

 • Helle Busck Fensvig
 • Thomas Dyhrberg Nielsen
 • Lars Axelsen
 • Ole Skovbøll Jensen
 • Jytte Reinholdt
 • Thomas Garth-Grüner
 • Per W. Hallgren
 • Teddy Jacobsen

Ligesom sidste år, har vi umiddelbart forud for dette repræsentantskabsmøde holdt informationsmøder for nye kandidater. Lad os tage godt imod alle de nye repræsentantskabsmedlemmer. Jeg glæder mig til et godt samarbejde – lad os klappe af de nye kolleger, ønske genopstillerne tillykke med genvalget og byde dem alle velkommen.

En særlig tak retter jeg også til de af jer, som i dag træder ud af repræsentantskabet. Det gælder:

 • Charlotte Buhr Poulsen – valgt i Vestjylland
 • Eva Parum – valgt i Nordsjælland/København
 • Lars Jønstrup Dollerup – valgt i Nordsjælland/København
 • Michael Hedegaard Lyng – valgt i Nordsjælland/København
 • Bent Frederiksen – valgt i Nordsjælland/København
 • Cristina Lage – obligationsejer
 • Jens Kaptain – vores sidste udpegede medlem og denne kategori ophører herefter

Til alle de udtrædende medlemmer vil jeg sige, at I har været med i repræsentantskabet i en ekstraordinær tid. Vi oplevede stor turbulens og stor omvæltning, men lykkedes også med at lande på benene igen. Jeres indsats for at få os godt gennem forandringerne har været meget værdsat, og jeg håber, at se jer i andre sammenhænge fremover. Skal vi ikke også lige give dem en hånd.

Året i foreningen

Pensionskasseløsningen

Når jeg ser tilbage på 2017 er der en særlig begivenhed, som i den grad prægede vores forening.

Jeg tænker naturligvis på arbejdet med at skaffe en fleksibel og robust adgang til kapital for Nykredit. Vi vedtog i efteråret at sælge 10,9 pct. af aktierne i Nykredit til et konsortium af danske pensionskasser og opnåede dermed en række betydningsfulde mål for foreningen:

 • For det første har vi i foreningen bevaret en høj ejerandel af Nykredit A/S. Aktiesalget til pensionskasserne betød, at vores ejerandel gik fra 89,8 pct. af aktierne til nu 78,9 pct. Det er stadig en meget betydelig andel samtidig med, at vi fik skabt den nødvendige adgang til kapital for Nykredit.
 • For det andet betyder løsningen, at Nykredit – i kraft af adgangen til kapital – opnåede en stor lempelse af, hvor meget kapital selskabet skal holde. Nykredit skal – efter løsningen – holde betydeligt mindre i egenkapital end før pensionskasseløsningen. Kapitalfleksibilitet er afgørende for myndighedernes vurdering af selskabets robusthed. Og løsningen med en adgang til kapital gav derfor selskabet ny luft – og en mulighed for at skrue op for kunderabatterne.
 • Og endelig har vi fået en kreds af stærke medejere, der bakker op om virksomhedens strategi og mulighed for at udleve den. De har investeret langsigtet, de kender dansk realkredit særdeles godt, de er selv kundeejede, og de bakker op om foreningens mærkesager og Nykredits samfundsløfte.

Jeg vil derfor gerne igen takke jer i repræsentantskabet for, at I gennem de travle uger i efteråret tog imod denne alternative løsning med åbent sind. Vi havde holdt forhandlingerne hemmelige – det var vi nødt til for ikke at skade forhandlingerne. Alligevel var I hurtige til at sætte jer ind i den nye løsnings muligheder, og I bakkede op om bestyrelsens indstilling med et overvældende stort flertal. Det ser jeg også som et godt tegn i forhold til et fortsat godt samarbejde her i repræsentantskabet.

Aftalen skabte også en bemærkelsesværdig ro omkring virksomheden i medierne. Vi havde ellers næsten vænnet os til, at Nykredits kapitalforhold var på forsiden et par gange om ugen. De fleste af mediernes kritikere har da også indrømmet, at vi har fundet en rigtig god løsning.

Og så glæder det mig også meget, at aftalen giver os et solidt grundlag for, at vi fortsat kan leve op til mærkesagerne. Det er vores fornemste opgave i foreningen at kæmpe for bevarelsen af vores realkreditsystem. Vi har verdens bedste boliglån, og det skyldes blandt andet, at det er bygget op af låntagere, der forenede sig i kreditforeninger. Forenet Kredit er den sidste foreningsejer af et stort realkreditinstitut. De øvrige realkreditinstitutter er overtagede af banker, som er ejet af private aktionærer og derfor sender deres overskud ud af virksomheden. Med foreningens ejerskab af 80% af Nykredit, bliver 80% af overskuddet hos os selv. Vi har derfor et særligt ansvar for at bevare det særlige danske realkreditsystem. Vi kæmper for, at de gode sikre realkreditlån er tilgængelige i hele Danmark, uanset om der kommer nye finanskriser eller konjunkturerne vender. Det kræver en robust og fleksibel adgang til kapital – og det skabte vi.

Investeringspolitik

Med aktiesalget fulgte en betydelig formue til foreningen på 7,5 mia.kr. Og dermed fulgte også en række nye opgaver for foreningen i forhold til en sikker og ansvarlig forvaltning af formuen.

Foreningens sekretariat har sammen med en arbejdsgruppe fra Nykredit Asset Management, Vibeke Krag fra bestyrelsen og Bjarne Thorup fra repræsentantskabet udarbejdet et oplæg til foreningens investeringspolitik, som bestyrelsen har godkendt.

Der er det særlige forhold ved foreningens formue, at den jo er et kapitalberedskab for Nykredit. Formuen skal derfor være placeret særdeles sikkert og likvidt. Langt hovedparten af formuen er investeret i sikre stats- og realkreditobligationer, mens en mindre del er investeret i aktier. Der er her fra begyndelsen valgt en meget forsigtig tilgang, men i takt med at formuen vokser, vil det løbende blive vurderet, om den ”meget forsigtige” tilgang kan lempes lidt – uden at blive eventyrlysten. Porteføljens sammensætning afspejler, at vi ønsker at mindske risikoen mest muligt og samtidig opnå et positivt afkast.

Vi lægger vægt på, at formuens reale værdi søges bevaret, dvs. at afkastet helst skal overstige inflationen, trods det meget lave renteniveau. Det er vigtigt at bevare den reale værdi, da foreningen jo skal kunne træde til, hvis Nykredit kommer i en situation, hvor der opstår behov for ny kapital. Også selvom der måtte gå mange år, før den situation eventuelt opstår. Foreningen – og de øvrige aktionærer – kan i givet fald tilføre ny kapital, og foreningen skal som udgangspunkt indskyde samme andel af den nye kapital, som vores ejerandel udgør, dvs. knap 80 pct., for at undgå at blive udvandet.

Som eksperter og rådgivere i forhold til formueforvaltning har bestyrelsen valgt at nedsætte et ”Advisory Board”. Advisory Board’et får til opgave at kvalificere og analysere den tilrettelagte politik og komme med anbefalinger til justeringer, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Vi har fået sammensat et stærkt hold af meget kvalificerede personer. I Advisory Board sidder:

 • Professor Jesper Rangvid, CBS
 • Investeringsdirektør Claus Stampe, PensionDanmark
 • Bestyrelsesmedlem Vibeke Krag og
 • Repræsentantskabsmedlem Bjarne Thorup

Alle har særdeles veludbyggede kompetencer og indsigt i formueforvaltning og jeg glæder mig til et godt samarbejde om denne nye betydelige opgave for foreningen. Advisory Board’et sekretariatsbetjenes af Nykredit Asset Management og foreningens eget sekretariat.

Jeg vil også nævne, at bestyrelsen har vedtaget en politik for ansvarlige investeringer. Politikken ligger offentligt tilgængelig på hjemmesiden. Bæredygtig selskabsadfærd skaber en bedre langsigtet bundlinje, og selskaber, der udviser omhu og omtanke i forhold til deres kunder, medarbejdere og det øvrige samfund, er mere profitable. Det er i hvert fald vores syn på verden. Forenet Kredit vil ikke acceptere, at foreningens kapital investeres i selskaber, der ikke respekterer internationale normer. Vi investerer heller ikke i selskaber, der laver produkter, der ikke overholder internationale konventioner. Det kan eksempelvis være klyngevåben og landminer.

Tilskud til koncernen

Vi skal senere i dag træffe beslutning om anvendelsen af vores udbytte. Jeg vil henvise til gennemgangen senere og blot kort nævne, at vi fra bestyrelsens side lægger op til, at vi følger de fastlagte retningslinjer i vores ejerskabspolitik. Med den anbefalede anvendelse af årets udbytte opnås, at:

 • Forenet Kredit bliver gældfri
 • Kapitalberedskabet gradvist øges mod målet på 10 mia.kr. i 2022
 • Forenet Kredit sender et markant og stærkt signal om opbakning til koncernens kunderabatprogrammer. Kunderne skal gennem kontante fordele mærke, at det går godt for virksomheden.

Nykredit og Totalkredit har et særdeles stærkt kundeprogram med KundeKroner. Intet andet realkreditinstitut kan eftergøre det, da det netop kræver en forening af kunder som ejer. Vores program er så stærkt, at vi siden lanceringen har mærket konkurrenternes reaktioner. Jeg føler ikke behov for at kommentere på konkurrenternes programmer, men er utrolig tilfreds med, at vi i kraft af foreningsejerskabet kan dele overskuddet og derved adskiller os markant fra de andre. Det er kunderne i Nykredit og Totalkredit, der får kontante fordele, når virksomheden tjener penge og udbetaler udbytte til aktionærerne.

Det er som bekendt os i repræsentantskabet, der beslutter tilskuddets størrelse, mens det er koncernen, der beslutter, hvordan det konkret skal udmøntes. Koncernen vil løbende redegøre for, hvordan den anvender tilskuddet, og vi vil hvert år på vores ordinære forårsmøde træffe beslutning om næste års tilskud.

Navneskifte

Det var også i 2017, at vi gennemførte et navneskifte fra Foreningen Nykredit til Forenet Kredit. Navneskiftet er en markant ændring i hverdagen, og har også ført til, at vi nu bruger farverne lilla og aquamarinblå. Hensigten med navneskiftet var at markere foreningens selvstændighed og gøre det nemmere at rumme samarbejdet med partnerne i Totalkredit. Endnu er der ikke mange der kender navnet Forenet Kredit, så i publikationer, interviews og sociale medier vedbliver vi med fortsat at forklare, at Forenet Kredit er foreningen bag Totalkredit og Nykredit.

Totalkredit-partnerne er særdeles vigtige samarbejdspartnere for os. De er desuden bindeleddet til den store andel af potentielle medlemmer, som endnu ikke har meldt sig ind. Det er kun sammen med Totalkredit-partnerne, at vi kan få opbygget dialogen med den gruppe. Vi planlægger derfor også flere fælles medlemsarrangementer med Totalkreditpartnere i 2018.

Medlemsstrategi

Det leder mig frem til, at en af de opgaver, som jeg ser meget frem til 2018, er udviklingen af en medlemsstrategi.

En arbejdsgruppe af repræsentantskabsmedlemmer nedsat af bestyrelsen sidder nu og arbejder på at finde frem til det tilbud, vi som forening skal kunne give medlemmerne. Senere i dag vil I blive orienteret om status for arbejdet – og som altid er I velkomne til at kontakte mig eller andre fra arbejdsgruppen, hvis I har gode ideer og input.

Medlemsstrategien skal bidrage til at styrke vores kommunikation med medlemmerne og gøre os tydeligere i forhold til, hvilken værdi vi ønsker at skabe for dem. Udover, at medlemmerne kan deltage i vores demokrati og de opnår kunderabatter, er vores mål også, at de føler et fællesskab, fx i forhold til at bevare dansk realkredit. Kort sagt: Hvorfor skal man være medlem og engagere sig i Forenet Kredit? Hvad får medlemmerne ud af det?

Jeg mener fx, at det i høj grad ligger på foreningens skuldre at opsamle viden om landdistrikternes udvikling og beskyttelsen af det danske realkreditsystem, ligesom vi skal påvirke det politiske system om emner, der er relevante for os.

Det kan også være, at vi når frem til, at vi – i begrænset omfang – vil sponsorere breddeidræt, så ungerne render rundt i fodboldtrøjer, vi har finansieret.

Jeg er sikker på at arbejdet med at udforme en medlemsstrategi bliver udfordrende og sjovt. Min vision er, at vi i foreningen skal være med til at gentænke hele andelstanken, sammen med andre demokratisk ejede virksomheder. Moderne begreber som deleøkonomi og crowd funding er jo grundlæggende nye versioner af andelstankegangen – bare i en digitaliseret verden.

Det ville være enormt spændende, hvis vi kan lave andelsbevægelsen version 2.0, som passer til vores tid i 2018, og som vil være relevant for også unge medlemmer. For de er desværre ikke så interesserede nu. Det er svært at rekruttere de unge til vores valgmøder og medlemsarrangementer, så her ligger en kæmpe opgave, som vi med medlemsstrategien skal løse. Vi skal gøre ideerne og visionerne i andelstanken relevant, også for de unge mennesker anno 2018!

Det er forventningen, at medlemsstrategien kan drøftes med jer i sensommeren eller efteråret.

Ejerskabspoitik

En anden opgave, som vi kommer til at tage fat på i 2018 er vores ejerskabspolitik. Ejerskabspolitikken har været særdeles værdifuld og tjent os godt gennem det krævende efterår. Den giver os et solidt fundament – både i forhold til samarbejdet med selskabet, men også i forhold til de nye aktionærer og offentligheden i almindelighed.

Når ejerskabspolitikken i dag gennemlæses, ses det dog tydeligt, at den blev udarbejdet i en tid, hvor vi forventede en børsnotering af selskabet. Der er derfor behov for, at vi foretager mindre tilpasninger. Min forventning er, at vi kan drøfte disse tilpasninger på efterårets ordinære møde – og eventuelt også gennemgå det på sommerdialogmøder til august.

Når Michael Rasmussen har præsenteret Nykredits aktuelle situation og orienteret om den seneste årsrapport, vil jeg vende kort tilbage og gennemgå hovedtræk fra foreningens årsrapport. Lad mig dog allerede nu sige, at vores forening er ejer af en virksomhed i endnu bedre form end sidste år. Det skal vi glæde os over, for det er den bedste garanti for, at vi kan være til gavn for kunderne i hele Danmark.

Jeg vil derfor også gerne udtrykke min største tilfredshed med det resultat, som Michael og resten af hans team har leveret i 2017. Det er et imponerende resultat, tillykke med det, og det afspejler naturligvis, at det går godt i Danmark og i dansk økonomi. Men heldigvis også, at de er dygtige til deres arbejde i Nykredit. Vi påskønner i foreningen den øgede effektivitet og konkurrencekraft i Nykredit. Velkommen til, Michael.

Foreningens regnskab blev udsendt den 8. februar samtidig med koncernens årsrapport.

Forenet Kredit-koncernens resultat for 2017 viste en positiv og meget tilfredsstillende udvikling, som var drevet af god kundeaktivitet, høj beholdningsindtjening og gode konjunkturer, som bl.a. har medført lave og tilbageførte nedskrivninger på udlån. Hertil kom indtægter af engangskarakter, bl.a. fra afslutning af sager vedrørende to større andelsboligforeninger

samt salg af aktiviteterne i Nybolig Erhverv og salg af koncernens sidste ejede hovedkontor. Modsat trækker, at Nykredit-koncernen i 2017 har indregnet et skøn over effekten af nye principper for nedskrivninger på realkreditudlån (forventet tab), og det har reduceret resultatet. Alt i alt er resultatet i 2017 det bedste i koncernens historie.

Nykredit skal som systemisk vigtigt institut have en sund indtjening. Det er første bolværk mod tab, og det er nødvendigt for at kunne tiltrække kapital, hvis der opstår behov herfor. Vi vil som ansvarlig ejer af Danmarks største udlåner ikke acceptere, at Nykredit ikke har en sund indtjening.

Det særlige for os er, at vi i Forenet Kredit vil bruge en væsentlig del af vores udbytte på tilskud til Nykredit-koncernen, som kommer kunderne til gode.

Forenet Kredit-koncernens resultat efter skat udgjorde 7,7 mia.kr. mod 5,6 mia.kr i 2016.

Forenet Kredits egne sekretariatsomkostninger udgjorde 29 mio.kr. i 2017 mod 25 mio.kr. i 2016. Derudover har foreningen som noget nyt ydet et tilskud til datterselskabet Totalkredit A/S på 236 mio.kr. i 2017. Totalkredit har anvendt tilskuddet på at udbetale de første rater af KundeKroner. Omkostningerne i forbindelse med aktiesalget udgjorde i alt 33 mio.kr. og disse er indregnet i resultat af kapitalandele.

Forenet Kredit-koncernens egenkapital udgjorde 86,0 mia.kr. ultimo 2017 mod 71,0 mia.kr. i ultimo 2016. Egenkapitalen er forøget primært som følge af årets overskud på 7,7 mia.kr. samt ved indskud af 7,5 mia.kr. fra de fem pensionskasser. Egenkapitalen i moderselskabet Forenet Kredit f.m.b.a. udgjorde 66,4 mia.kr. ultimo 2017.

Bestyrelsen har godkendt regnskabet og både intern og ekstern revision har afgivet erklæring om, at regnskabet er retvisende.

Jeg indstiller på den baggrund, at repræsentantskabet godkender Forenet Kredits årsrapport 2017.

Tak for ordet.