Forenet Kredits investeringer

Vi investerer i ansvarlighed og bæredygtighed.

Forenet Kredit er som hovedaktionær i Nykredit og Totalkredit en af de største spillere i den finansielle sektor. Og i forlængelse af vores formål investerer vi langsigtet, ansvarligt og bæredygtigt.

Historisk har det vist sig at være godt for bundlinjen – og godt for samfundet.

Denne grundlæggende ansvarlighed er også styrende for vores håndtering af de udfordringer, som ethvert selskab fra tid til anden står overfor.

Vores investeringer skal bakke op om danske og internationale målsætninger for bæredygtig udvikling. Derfor efterlever vi danske og internationale anbefalinger for ansvarlige investeringer, herunder de FN-støttede principper og anbefalinger om aktivt ejerskab fra Komité for God Selskabsledelse.

Foreningen ønsker, at dens investeringer sker i respekt for international ret, herunder konventionerne indeholdt i Global Compacts principper og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Forenet Kredit ønsker at investere i overensstemmelse med Paris-aftalens mål og bidrage til opnåelsen af verdensmålene. Vi forpligter os til, at vores investeringer skal være klimaneutrale i 2050. Den primære bidragyder til dette er virksomhedernes indsats for at blive klimaneutrale, men der vil også kunne være investeringer i aktiviteter, der i sig selv reducerer drivhusgasser i atmosfæren, mens andre selskaber kan have udledninger, når vi når til 2050. Det betyder, at vores investeringer bidrager til at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader i overensstemmelse med Det Internationale Energiagenturs Net Zero-scenarie.

Alle selskaber vurderes ud fra de såkaldte ESG-ratings og der tages aktivt stilling til, om hvert eneste selskab lever op til de fastsatte krav. Alternativt kan der indledes en dialog med selskabets ledelse om forbedring af kritisable forhold – ligesom selskabet i sidste ende kan ekskluderes fra porteføljen. Læs mere om ekskluderede selskaber her.

ESG er en forkortelse for Miljø (Environmental), Sociale forhold (Social) og Ledelses forhold (Governmental). ESG-ratings bliver på den måde en del af den aktive forvaltning og risikohåndtering.

Foreningens formue og dens investering

Forenet Kredits væsentligste aktiv er aktierne i Nykredit A/S, som udgør samlet 73.369 mio. kr. Dertil kommer de øvrige investeringer på 13.535 mio. kr. pr. 31.12.2022.

Nykredit-ejerskabet

Ejerskabet af Nykredit er beskrevet i foreningens formålsparagraf. Forenet Kredit er nemlig ikke aktionær alene for at skabe overskud. Vi vil sikre, at Nykredit-koncernen er robust og konkurrencedygtig, så den kan være til stede i hele landet i både gode og dårlige tider. Derfor skal Nykredit give et risikojusteret afkast på niveau med de bedste sammenlignelige selskaber.

Øvrige investeringer

Forenet Kredit har ud over sin ejerandel i Nykredit investeringer for 13.535 mio. kr. fordelt på et kapitalberedskab på 13.277 mio. kr. og et likviditetsberedskab på 258 mio. kr. begge puljer er investeret med en konservativ profil med hovedvægt på obligationer med kort løbetid, fordi kapitalen skal være likvid. Danske obligationer udgør 88% af investeringerne, aktier (10%) og alternative investeringer (2%).

Likviditetsberedskabet udgør 258 mio. kr. pr. 31.12.2022, men niveauet svinger hen over året. Det skyldes, at der løbende udbetales tilskud til Nykredit og Totalkredit fra beredskabet. Foreningen ønsker at opbygge et beredskab, så der også kan gives tilskud efter år med et lavere udbytte fra Nykredit.

Nykredit Asset Management er hovedforvalter af formuen, og du kan se hvilke investeringer vi har her.

Rådgivere og governance

Vores strategi for kommercielle investeringer har et solidt fundament i en arbejdsdeling mellem bestyrelse, direktion, rådgivere og forvalterne.

Bestyrelsen beslutter investeringsstrategien og sætter de strategiske rammer for arbejdet med de kommercielle investeringer.

Bestyrelsen har nedsat et Advisory Board, som rådgiver i investeringsspørgsmål bestående af:

 • Investeringsdirektør Claus Stampe, Pensiondanmark
 • Vibeke Krag, bestyrelsesmedlem i Nykredit
 • Bjarne Thorup, repræsentantskabsmedlem i Forenet Kredit
 • Preben Sunke, næstformand i Forenet Kredit

Ansvarlige og bæredygtige investeringer

Nykredit Invest er en af de førende inden for ansvarlige investeringer. https://www.nykreditinvest.dk/om-nykredit-invest/baredygtige-investeringer/

Vores investeringer i aktier følger en metodisk tilgang til at støtte virksomheder, der har en ansvarlig drift.

Forvaltere

 • Nykredit Asset Management/Sparinvest
 • Harding Loevner
 • Harris
 • AMP
 • I Squared Capital
 • Brookfield infrastruktur
 • Cube
 • Antin
 • InfraVia
FacebookTwitterLinkedInEmail