Forenet Kredits privatlivspolitik

1. Information om behandling af personoplysninger

I det følgende kan du finde information om, hvilke personoplysninger Forenet Kredit f.m.b.a (herefter Forenet Kredit eller foreningen eller vi og os) indsamler om dig, hvorfor vi har brug for disse oplysninger, og hvor oplysningerne opbevares. Du kan også finde informationer om dine rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger.

2. Indsamling af oplysninger og formål med at indsamle oplysninger

Forenet Kredit indsamler og opbevarer løbende visse personoplysninger, som er nødvendige for at udføre en række specifikke funktioner, såsom afvikling af valg til repræsentantskabet og bestyrelsen, udsendelse af nyhedsbreve, afholdelse af medlemsarrangementer og trækning af vindere ifbm. diverse konkurrencer. Dette er beskrevet mere udførligt i de næste afsnit.

a. Oplysninger vi modtager

Valg

Ifølge vedtægterne er vi forpligtet til at kontrollere, at du er medlem, inden du kan deltage i fx valghandlinger.

Ved deltagelse i valg har foreningen brug for at behandle personoplysninger om dig, herunder dit navn, adresse og CPR-nr., for at afgøre, om du er stemmeberettiget til valget. Disse oplysninger modtager vi fra Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S og Totalkredit A/S. Oplysningerne danner grundlag for det brev, du modtager i e-Boks, når du er stemmeberettiget. Du kan til hver en tid til- og fravælge at modtage post fra Forenet Kredit i e-Boks. Du kan derefter logge ind i vores valgsystem, ved hjælp af NemId/MitID eller den særlige kode, du får tilsendt. Valgsystemet administreres af en ekstern leverandør (for nuværende VP Investor Services). Den eksterne leverandør er databehandler og Forenit Kredit er dataansvarlig.

Forenet Kredit modtager og behandler kun de oplysninger om dig, der er nødvendige for at overholde vedtægterne, således at foreningen kan leve op til sine forpligtelser i lov om finansiel virksomhed m.v.

Vi behandler således personoplysningerne, da vi er retligt forpligtede til det, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, eller det følger af lovgivningen, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Når foreningen ikke længere skal bruge disse personoplysninger til afviklingen af valget, slettes oplysningerne. Valgdatabasen slettes efter valgets afslutning.

Opsig medlemskab

Hvis du ikke længere ønsker at blive kontaktet af foreningen i forbindelse med afholdelsen af valg, kan du anvende denne sikre formular. Hvis du ønsker at blive slettet, og dermed fraskrive dig retten til at blive inviteret til og deltage i fremtidige valg, så opbevarer foreningen dit navn og CPR-nr. for at kunne friholde dig for yderligere kontakt med Forenet Kredit.

Såfremt du på ny ønsker at give foreningen mulighed for at kontakte dig, kan du meddele dette på mail til kontakt@forenetkredit.dk.

Nyhedsbreve

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrev fra Forenet Kredit, kan du på vores hjemmeside oplyse dit navn og e-mail i en formular, og du har muligheden for også at oplyse dit postnummer, så du målrettet får nyheder fra dit område.

Vi behandler disse personoplysninger baseret på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, og derfor framelder dig vores nyhedsbreve – tilbagekalder dit samtykke – via linket i en af de udsendte mails, slettes de oplysninger, som foreningen har om dig i den forbindelse.

Konkurrencer

Forenet Kredit laver regelmæssigt konkurrencer på vores hjemmeside og på sociale medier. Alle, der deltager i vores konkurrencer, skal oplyse navn og e-mailadresse i en formular. Navn og e-mailadresse bruges udelukkende til at kontakte vinderen af konkurrencen. Når konkurrencen er slut slettes alle data.

Repræsentantskabet og bestyrelsen

Som repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlem afgiver man yderligere personoplysninger til foreningen, heraf offentliggøres enkelte på foreningens hjemmeside:

 • Valggruppe (Privat, Erhverv eller obligationsejer)
 • Valgår og valgområde
 • Billede (både til brug for trykt materiale og til hjemmesiden)

På hjemmesiden har repræsentantskabsmedlemmerne derudover mulighed for selv at oprette en profil, der derudover kan indeholde:

 • Navn, e-mail, og links til profiler på sociale medier.
 • Derudover kan de selv anføre meninger og holdninger i de valgfrie tekstfelter på deres profil.
 • Oversigt over bestyrelsesmedlemmer

Derudover opbevarer foreningen følgende oplysninger:

 • Kontonummer (til udbetaling af honorar, diverse diæter og godtgørelse),
 • Medlemskab af bestyrelsen og eventuelle udvalg
 • Fit & proper-godkendelse på bestyrelsesmedlemmer
 • Opgørelsen over medlemmernes deltagelse på møder og eventuelle fuldmagter
 • Egenerklæringer, hvori repræsentantskabsmedlemmerne erklærer, at de fortsat opfylder valgbarhedsbetingelserne

Vi behandler ovenstående personoplysninger baseret på medlemmernes samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og da det er nødvendigt for, at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kandidater til repræsentantskabet samtykker forud for afholdelsen af valget til, at der offentliggøres en række af ovenstående oplysninger om vedkommende på foreningens hjemmeside.

Disse oplysninger slettes efter valgets afholdelse for de kandidater, der ikke måtte opnå valg.

b. Opbevaring af oplysninger

Forenet Kredit opbevarer følgende oplysninger:

 • E-mailadresser til brug for udsendelse af nyhedsbrevet, og som opbevares af foreningen i et system. Sletning fra nyhedsbrevslisten foregår ved at klikke på ”Afmeld nyhedsbrev” nederst i et af de nyhedsbreve, foreningen udsender.
 • En liste med aktivt udmeldte medlemmer. En gang årligt gennemgås denne liste i forhold til dataudtræk fra Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S og Totalkredit A/S. Når et medlem på listen ikke længere har et engagement i Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S eller Totalkredit A/S, slettes denne fra listen.
 • Korrespondance med medlemmer slettes, når korrespondancen vurderes at være afsluttet. Indholdet (i anonymiseret form) og beslutningerne kan gemmes til senere forbedringer og udvikling af arbejdsprocesser.
 • Korrespondance med kandidater og repræsentantskabsmedlemmer gemmes i dennes valgperiode.
 • Under valgperioden opbevarer foreningen en valgdatabase med de stemmeberettigede i de valgområder, hvor der er valg. Valgdatabasen indeholder også kandidatprofiler, som indeholder persondata. Derudover kan der også være korrespondance med valgdeltagere, der kan indeholde personoplysninger. Valgdatabasen slettes efter valgets afslutning.

c. Videregivelse og overførsel

Videregivelse til andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter m.v. sker ikke, medmindre du har samtykket til det. Derudover videregiver vi, med dit samtykke eller i det omfang, lovgivningen gør det muligt, oplysninger internt i Nykredit-koncernen.

Forenet Kredit videregiver kun oplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang, lovgivningen kræver det af os. Det gælder fx Finanstilsynet i henhold til bl.a. lov om finansiel virksomhed, Nationalbanken til bl.a. statistiske formål og domstolene til brug for retssager.

Vi overfører personoplysninger til databehandlere i forbindelse med fx it-udvikling, hosting og support, herunder til databehandlere i lande uden for EU og EØS. Ved anvendelse af databehandlere uden for EU og EØS, sikrer vi, at dine personoplysninger beskyttes fx ved anvendelse af standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet eller ved brug af bindende virksomhedsregler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, eller 47. Dette sikrer, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine personoplysninger. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at rette henvendelse til os.

3. Særligt om cookies

Forenet Kredit anvender cookies og lignende teknologier (”cookies”), når du besøger os på internettet. Ved brug af cookies indsamles der personoplysninger om dig fx din ip-adresse og adfærd på hjemmesiden, som blandt andet giver os mulighed for at tilpasse indhold på hjemmesiden til dig. Vi bruger cookies fra tredjeparter så som Facebook, Google og LinkedIn, som vi deler oplysninger om din brug af hjemmesiden med. Se i øvrigt vores Cookie-politik.

Når vi behandler dine personoplysninger ved brug af cookies, sker det baseret på samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

4. Dine rettigheder

a. Indsigtsret

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvor længe vi opbevarer dem, og hvad vi anvender dem til.

Du kan også få oplyst, hvem der modtager dine personoplysninger fra os  og hvilke personoplysninger vi – med dit samtykke – giver videre hvornår og til hvem. Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til Forenet Kredits forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Forenet Kredits know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

Hvis du ønsker indsigt i, hvilke oplysninger Forenet Kredit har registreret om dig, skal du udfylde denne sikre formular. Så vil vi igangsætte indsamlingen af de oplysninger, vi har registeret om dig. Resultatet bliver sendt til din e-Boks, og det er derfor vigtigt, at dit CPR-/CVR-nr. bliver udfyldt korrekt.

b. Dataportabilitet

Hvis Forenet Kredit har oplysninger om dig på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

c. Urigtige/vildledende oplysninger

Hvis du oplyser Forenet Kredit om, at der er fejl i de behandlede oplysninger, eller er oplysningerne vildledende, vil oplysningerne blive rettet.

d. Sletning af oplysninger

Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. En anmodning om at få slettet oplysninger skal rettes til Forenet Kredit på kontakt@forenetkredit.dk.

e. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan fx til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

f. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. I disse tilfælde har Forenet Kredit  kun mulighed for at foretage behandling af disse oplysninger, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende eller du har givet dit samtykke hertil.

g. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du har givet til Forenet Kredit, Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

h. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Forenet Kredit benytter sig ikke af automatiske afgørelser. En automatisk afgørelse er en afgørelse, der sker udelukkende ved brug af it-systemer.

i. Sociale medier: Instagram, Facebook og LinkedIn

Forenet Kredit arkiverer ikke spørgsmål eller kommentarer på Instagram, Facebook eller LinkedIn. Hvis du kommenterer eller stiller spørgsmål, skal du vide, at Forenet Kredit ikke gemmer din henvendelse og det eventuelle svar, foreningen måtte give. Forenet Kredit betragter i øvrigt kommentarer på sociale medier som meningstilkendegivelser fremfor henvendelser. Henvendelser, der ønskes besvaret, skal rettes til Forenet Kredit via kontaktoplysningerne på hjemmesiden og vil blive behandlet som almindelige henvendelser.

Forenet Kredit følger andre profiler/konti/sider på de forskellige platforme for at holde sig orienteret. De profiler/konti/sider, foreningen følger, er ikke udtryk for enighed eller sympati med de holdninger, der kommer til udtryk på de relevante profiler. Ligeledes er fx likes på Instagram, Facebook eller LinkedIn ikke ensbetydende med enighed, men udtryk for et ønske om at ville dele information eller materiale. Forenet Kredits profiler på Instagram, Facebook og LinkedIn monitoreres og redigeres inden for normal kontortid.

5. Hvordan kontakter du os?

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte:

Forenet Kredit
Kalvebod Brygge 1-3
1560 København V
CVR: 74252028

Telefon: 44 55 55 10
E-mail: kontakt@forenetkredit.dk

6. Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Forenet Kredit, att.: Louise Villumsen, Chefjurist
Kalvebod Brygge 1-3
1560 København V
CVR: 74252028

Telefon: 44 55 55 10
E-mail: kontakt@forenetkredit.dk

eller:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Godkendt af bestyrelsen i Forenet Kredit den 2. november 2022.

Ikrafttrædelsesdato: 3. november 2022

Dokumentansvarlig: Louise Caroline Mogensen, Forenet Kredit

Tidligere versioner
FacebookLinkedInCopy Link